SAGA2MÍ05

Þættir úr sögu 19. og 20. aldar

Áfangalýsing:

Áfanginn er hluti af brautarkjarna á félagsvísindabraut. Um er að ræða sögu vestrænnar menningar að mestu.  Áherslan er á valda þætti í sögu 19. og 20. aldar, svo sem lífskjör, stjórnmál, samfélagsbreytingar og viðhorf. Íslandssögunni verður blandað inn í fyrrgreinda þætti og áhersla lögð á að nemendur átti sig á samhenginu á milli hennar og Evrópusögunnar.  Samhliða umfjölluninni verður lögð áhersla á að nemendur átti sig á samhengi og samfellu í sögunni, leggi mat á viðfangsefnið.  Nemendur vinna verkefni, bæði einstaklingsverkefni og hópverkefni, sem þjálfa sjálfstæð vinnubrögð og gagnrýna hugsun. Jafnframt verður áhersla lögð á heimildaleit, mismunandi heimildir, kosti þeirra og galla og ýmsar leiðir til úrvinnslu á efni.

 

Forkröfur: SAGA2FR05

 

Markmið:

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:  

 • völdum þáttum vestrænnar sögu á 19. og 20. öld.
 • helstu hugtökum og áhrifaþáttum sem einkenna tímaskeiðið.
 • samhengi Íslandssögunnar við sögu Evrópu og heimsins.
 • ýmsum sviðum sögunnar, s.s. einstaklingum, menningu, hugarfari og tækni.
 • mismunandi tegundum heimilda og helstu vinnubrögðum við heimildaleit og heimildanotkun.
 • mikilvægi gagnrýninnar hugsunar.

 Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • lesa sagnfræðilega texta á íslensku og ensku og túlka þá.
 • afmarka umfjöllunarefni, greina það og túlka.
 • meta orsakir og afleiðingar.
 • meta áreiðanleika heimilda á gagnrýninn hátt og nýta sér fjölbreytni þeirra í verkefnavinnu.
 • setja upp sögulega heimildaritgerð, þar sem áhersla er lögð á viðurkennd vinnubrögð.
 • nýta sér ólík miðlunarform í framsetningu efnis.
 • leysa verkefni í samvinnu við aðra og skiptast á skoðunum á málefnalegan hátt.
 • vinna sjálfstætt og á gagnrýninn hátt.

 Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:  

 • sjá söguleg tímabil út frá forsendum hvers tímaskeiðs.
 • koma þekkingu sinni á framfæri með fjölbreyttum hætti.
 • geta tekið þátt í skoðanaskiptum og rökræðu með jafningjum um sagnfræðileg efni sem tekin eru fyrir í áfanganum.
 • beita gagnrýnni hugsun.

 

Áfangakeðja í sögu